zaterdag 26 maart 2011

Dijkbewaking Dodewaard


E: info@dijkbewaking-dodewaard.nl

KvK Midden Nederland : 52250199


Wat is Dijkbewaking Dodewaard?
Op 1 maart 2011 is de Vereniging Dijkbewaking Dodewaard opgericht.

Als belangenvereniging willen we ons sterk maken voor het behoud van De Hiensche Waard als natuurgebied en voor het woon- en leefklimaat van de burgers van Dodewaard en omgeving.

Achtergrond

De lokale en regionale overheid – gemeente Neder-Betuwe en provincie Gelderland – hebben het voornemen het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard te Dodewaard geschikt te maken voor de vestiging van zware industrie. De Waalwaard ligt middenin het Natura 2000-gebied De Hiensche Waard.


Onze visie

Als vereniging willen we gezamenlijk met burgers en openbaar bestuur signaleren, beoordelen en adviseren met betrekking tot plannen rondom De Hiensche Waard.

Woon- en leefklimaat van de bewoners van Dodewaard en omgeving vormen daarbij het uitgangspunt, alsmede behoud van rijkdom van natuur.

De uiterwaarden en dijken in Dodewaard en omgeving dienen o.i. verschoond te blijven van zware industrie.

Graag willen we ons hierbij ook richten op het meedenken in en ontwikkelen van alternatieven.


Concrete situatie

- In het kader van het project Ruimte voor de Rivier dient het milieu categorie 4-bedrijf De Beijer eind 2014 vertrokken te zijn uit Kekerdom (Millingerwaard).- De Beijer is een bedrijf op het gebied van productie, bewerking, handel en logistiek van grondstoffen (o.a. zand, grind, steen, mineralen) die worden geleverd aan de water- en wegenbouw, de betonindustrie, de recreatiemarkt, de park- en landschapsarchitectuur en de grof keramische industrie. De grondstoffen en producten worden deels aan- en afgevoerd met binnenvaartschepen (overslag) en afgevoerd met zware vrachtwagens.

Bewerking van grondstoffen vindt plaats met een breek/vergruisinstallatie.- De provincie Gelderland heeft het terrein De Waalwaard te Dodewaard aangekocht. Zij beschouwt De Waalwaard als een goed alternatief om De Beijer te hervestigen.


- De Provincie is met de gemeente Neder-Betuwe in overleg getreden om deze hervestiging te realiseren. Om het terrein van de Waalwaard geschikt te maken voor hervestiging dient het terrein te worden uitgebreid en moet er een loswal worden aangelegd. Hiervoor moeten de grenzen van het Natura 2000 gebied worden aangepast.- De huidige bestemming van De Waalwaard staat milieucategorie 3-bedrijfsvoering toe.- De huidige milieustatus van De Beijer is categorie 4.

Om de hervestiging van De Beijer te realiseren, is een bestemmingsplanwijziging nodig.- Indien de bestemmingsplanwijzing gerealiseerd wordt en hervestiging van De Beijer op De Waalwaard vindt niet plaats, behoort vestiging van een ander milieucategorie 4-bedrijf tot de reële mogelijkheden.- De bestaande vergunning voor De Waalwaard bedraagt maximaal 200 transportbewegingen (TBW) per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd in de periode 2004 – 2010 gemiddeld 15% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 30 TBW/dag).- De bestaande vergunning voor De Beier bedraagt maximaal 400 TBW per dag (zwaar verkeer). Hiervan werd en wordt 75% daadwerkelijk ingevuld (= gemiddeld 300 TBW/dag).- Het is vooralsnog onduidelijk hoe het openbaar bestuur de afhandeling van deze verkeersstromen ziet. Zeker is dat het Natura 2000 gebied De Hiensche Waard én Dodewaard hier een onevenredige rol in zullen spelen. Mogelijk geldt dit eveneens voor de dorpskernen Wely en Hien.De gevolgen

Vestiging van De Beijer – of evt. andere zware industrie – op het terrein van de Waalwaard zal ingrijpende gevolgen hebben voor woon- en leefklimaat van de burgers en voor de natuur van de Hiensche Waard. Te denken valt daarbij aan:

- uitstoot van fijnstof en stikstofoxide;

- geluidsoverlast (breekinstallatie, overslag en zwaar verkeer);

- trillingsoverlast (zwaar verkeer);

- verkeersafhandeling (2 zware vrachtwagens per 3 minuten);

- veiligheid (onevenredige toename verkeersdruk);

- schade aan infrastructuur (zwaar verkeer);

- waardedaling onroerend goed;

- aantasting bestaande flora en fauna.

Lidmaatschap en ondersteuning

Als u onze visie en onze activiteiten onderschrijft en wilt ondersteunen, kunt u lid worden van de Vereniging Dijkbewaking Dodewaard. De contributie bedraagt

€ 15,- per jaar. Een lidmaatschap betekent het volgende:- U kunt meepraten en meedenken tijdens algemene ledenvergaderingen over de te volgen strategie;

- de vereniging dient uitgebreide en inhoudelijk correcte gezamenlijke zienswijzen en bezwaarschriften in.

- de vereniging stelt inhoudelijk correcte pro forma zienswijzen en bezwaarschriften op die ieder individueel kan aanpassen en indienen;

- U kunt gebruikmaken van onze gezamenlijke expertise en evt. externe expertise die wordt ingehuurd;

- samen staan we sterker; de vereniging kan zijn achterban krachtig vertegenwoordigen bij overheden en andere belanghebbenden.En het allerbelangrijkste: we kunnen er samen voor strijden dat zware industrie gevestigd wordt waar ze hoort, en dat rust, ruimte, woongenot en natuur hun plek en waarde behouden.Indien u lid wilt worden, kunt u een mail sturen met vermelding van uw naam, adres en woonplaats naar het bovenvermelde adres.Wanneer u geen lid wilt worden en toch de vereniging wilt ondersteunen, kunt u uiteraard een donatie doen. Ook daarvoor kunt u zich richten tot het bovenstaande mailadres.We verwelkomen u graag als lid of donateur!Namens Dijkbewaking Dodewaard,Loes van Breugel-Gerritsen

Voorlichting

vrijdag 25 maart 2011

Steenuilen in Ochten?

Zitten ze er nu wel of zitten ze er niet?  Ochten en de Neder-Betuwe zijn in de van van de Steenuil.
Hele projecten worden stilgelegd of zelfs niet in gang gezet vanwege deze beestjes. Is dit nu goed beleid of overdreven gedoe. De meningen zijn er erg over verdeeld. Zorg voor het milieu is goed doch mensen willen ook wonen en zijn eveneens onderdelen van  het milieu.

donderdag 3 maart 2011

Windmolens in de Neder-Betuwe.

Als tegenpool van Don Quichotte heeft Frits Merkensteijn uit Ochten de handschoen opgenomen om meer windmolens te krijgen in onze Neder-Betuwe.  Een goed plan of niet ?  De stroom komt gewoon aanwaaien, als je zo'n molen hebt ben je niet afhankelijk van de grote vervuiler NUON, die doodleuk een kolencentrale laat bouwen aan de -beschermde en werelderfgoed zijnde- waddenzee. Denk je er anders over? Laat het weten op het forum van Neder-Betuwe startkabel.nl of geef hier je mening.

woensdag 2 maart 2011

Verkiezingen Provinciale Staten

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.  Ook in de Neder-Betuwe wordt gestemd. Kijken of de opkomst boven of onder het landelijk gemiddelde komt. Er zijn mensen die de provincie, of is het Provincie?, een overbodige tussenlaag vinden in ons bestuurssysteem. De regering en de gemeentebesturen zouden voldoende zijn.  Zelf denk ik dat het nuttig is dat er een laag is die niet zover staat van de mensen en het regionale gebeuren kan overzien. Als alles vanuit Den Haag zou moeten gebeuren, ik vraag me af of dat wat wordt. Die kijken vaak niet verder dan de randstad lang en breed is. Het zou trouwens  een grote verandering worden van het systeem en dat kost wat. Je kunt op je Betuwse klompen aanvoelen wie dan het gelag gaat betalen, inderdaad Jan en Nel met de pet. Aan het aantal verschillende folders welke op de mat lagen leeft het bij de lokale politiek ook niet, Provinciale Verkiezingen.